Aan mejuffrouw S.O. de Stoppelaar, geb. L'Ange

< >